Kancelarie prawne w Dubaju

Terms & Conditions

WARUNKI KORZYSTANIA

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, ponieważ jest to wiążąca umowa między Tobą a Legal Bridge. Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie możesz korzystać z Legal Bridge. Korzystając z Legal Bridge, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie możesz korzystać z Legal Bridge.

Co to jest Legal Bridge? Legal Bridge to platforma technologiczna (portal internetowy) służąca do komunikacji między prawnikami a pełnoletnimi członkami społeczeństwa. Legal Bridge nie oferuje porad prawnych. Prawnicy, którzy uzyskują dostęp do Legal Bridge, nie są partnerami, pracownikami ani agentami Legal Bridge; są osobami trzecimi. Legal Bridge nie rekomenduje ani nie promuje żadnego prawnika na tej stronie internetowej i nie może zagwarantować ani zagwarantować ich poświadczeń ani kwalifikacji. Jesteś odpowiedzialny za dochowanie swojej staranności w stosunku do każdego prawnika. Żadna relacja prawnik-klient nie jest zamierzona ani tworzona między Tobą a Legal Bridge poprzez korzystanie z Legal Bridge. Chociaż Legal Bridge może ułatwić internetowe konsultacje prawne między Tobą a prawnikiem, Legal Bridge nie jest stroną żadnej umowy o reprezentację, którą możesz zawrzeć z dowolnym prawnikiem. W związku z tym zgadzasz się, że Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania prawników. Legal Bridge nie popiera ani nie rekomenduje konkretnych prawników. Przed zatrudnieniem jakiegokolwiek prawnika lub poproszeniem o konsultację z prawnikiem na Legal Bridge, należy dokładnie rozważyć wiedzę i doświadczenie prawnika. Jeśli korzystasz z usług prawnika poza konsultacjami w Legal Bridge, powinieneś poprosić o pisemną umowę o świadczenie usług prawnych, w której wyszczególnisz warunki reprezentacji, w tym wszystkie opłaty, wydatki i inne zobowiązania. Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację tożsamości, poświadczeń ani kwalifikacji prawników, którzy mają dostęp do Legal Bridge, w tym między innymi informacji zawartych w profilach prawników, takich jak imię i nazwisko prawnika, firma prawnicza, tytuł, dane kontaktowe, wykształcenie, bar przyjęcia, obszary praktyki lub inne informacje. Legal Bridge nie jest odpowiedzialne za przeglądanie, edytowanie, modyfikowanie ani weryfikowanie informacji profilowych. Legal Bridge nie ma obowiązku zasięgania informacji ani sprawdzania, czy prawnicy są ubezpieczeni od zaniedbań zawodowych lub nadużyć. Jesteś odpowiedzialny za dochodzenie swojej staranności w zakresie tożsamości lub kwalifikacji każdego prawnika. O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, „Legal Bridge” oznacza Legal Bridge i witrynę internetową lawyersuae.com.

 

Komunikacja z użytkownikiem. Legal Bridge jest miejscem komunikacji dla osób niebędących prawnikami i prawników (zwanych łącznie „Użytkownikami”). Treść komunikacji dostarczają użytkownicy serwisu, a nie Legal Bridge. Legal Bridge nie jest stroną w komunikacji między Użytkownikami. Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za edytowanie, modyfikowanie, filtrowanie, ekranowanie, monitorowanie, zatwierdzanie ani gwarantowanie komunikacji w tej witrynie. Legal Bridge zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek komunikacji między Użytkownikami na stronie internetowej lub za jakiekolwiek działania, które możesz podjąć lub powstrzymać się w wyniku takiej komunikacji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ocenę i weryfikację tożsamości i wiarygodności źródła i treści wszelkich wiadomości.

 

Legal Bridge nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za weryfikację i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących tożsamości lub wiarygodności jakiegokolwiek prawnika lub osoby niebędącej prawnikiem, ani też treści jakichkolwiek komunikatów w tej witrynie. W rozumieniu niniejszego dokumentu komunikacja obejmuje między innymi wszelkie komunikaty kierowane do Ciebie od dowolnego Użytkownika bezpośrednio lub pośrednio w związku z tą witryną. Komunikacja obejmuje między innymi komunikację prawników na Legal Bridge, w tym informacje profilowe. Komunikacja na tej stronie internetowej jest ograniczona, nie obejmuje osobistych ocen ani wizyt i nie obejmuje zabezpieczeń i procedur typowych dla osobistych ocen i wizyt. Niezależnie od powyższego, Legal Bridge zastrzega sobie prawo, ale nie jest do tego zobowiązane, zakazania lub usunięcia jakiejkolwiek komunikacji na Legal Bridge. Jeśli Twoja sprawa prawna wiąże się z potencjalnym pozwem, ważne jest, abyś zdał sobie sprawę, że pozew musi zostać złożony lub na który odpowiedź musi zostać wniesiona w określonym czasie, w przeciwnym razie Twoje prawa mogą zostać naruszone. Dlatego jeśli prawnik odmówi reprezentowania Ciebie, zachęcamy do natychmiastowego skonsultowania się z innym prawnikiem w celu ochrony swoich praw. Decyzja adwokata o nie reprezentowaniu Ciebie nie powinna być przez Ciebie podejmowana jako wyraz merytoryczny Twojej sprawy. Legal Bridge zawiera fora, na których Użytkownicy mogą uczestniczyć w ogólnych dyskusjach na temat prawa, omawiać kwalifikacje prawników lub inne niepoufne tematy. Komunikacja może być niezabezpieczona przed ujawnieniem przez przywilej prawnika-klienta lub inne doktryny dotyczące przywilejów.

 

Poufność; Przywileje. Legal Bridge może zawierać interaktywne fora i funkcje, które są nieodpowiednie do omawiania informacji poufnych lub porad prawnych. Informacje poufne mogą obejmować między innymi Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne innych osób lub podmiotów, dowody lub przyznanie się do odpowiedzialności cywilnej lub karnej lub inne informacje dotyczące Twoich spraw prawnych. Celem forów i funkcji na Legal Bridge jest ogólna dyskusja na temat prawa i kwalifikacji prawników. Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za celowe lub nieumyślne ujawnienie informacji poufnych. Możliwe jest, że wszelkie komunikaty na tej stronie mogą zostać odebrane lub przechwycone przez osoby trzecie, w tym osoby niebędące prawnikami, z powodu naruszenia bezpieczeństwa, awarii systemu, konserwacji witryny lub z innych powodów. Użytkownicy tej witryny ponoszą ryzyko, że ich wiadomości mogą zostać odebrane przez osoby trzecie i mogą nie być chronione przed ujawnieniem przez pełnomocnika klienta lub inne doktryny dotyczące przywilejów i zgadzają się nie pociągać do odpowiedzialności Legal Bridge w takich przypadkach. Informacje i usługi dostarczane przez Legal Bridge mają charakter zastrzeżony, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest konkurentem Legal Bridge i zgadza się nie udostępniać takich informacji żadnym konkurentom Legal Bridge. Ponadto zgadzasz się, że odszkodowanie pieniężne za naruszenie tej sekcji może nie być odpowiednie i że Legal Bridge będzie uprawniony do uzyskania nakazu sądowego bez wymogu wniesienia kaucji. Niniejsza sekcja będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy przez okres dwóch (2) lat lub tak długo, jak długo przedmiotowe informacje pozostaną tajemnicą handlową zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

 

Pytania prawne. Pytania prawne Użytkowników („Sprawy”) w Legal Bridge mogą być dostępne dla osób trzecich i / lub przesłane pocztą elektroniczną do prawników i osób niebędących prawnikami stron trzecich. Użytkownicy nie powinni przesyłać ani publikować informacji, których nie chcą ujawniać opinii publicznej. Prawnicy, którzy Cię nie reprezentują, osoby niebędące prawnikami i osoby postronne mogą przeglądać sprawy. Sprawy mogą być niezabezpieczone przed ujawnieniem przywilejów prawnika-klienta lub doktryny produktu pracy. Przekazywanie poufnych lub obciążających informacji, które mogą zostać wykorzystane przeciwko Tobie jako dowód lub przyznanie się do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, jest zabronione. Użytkownicy przesyłający zgłoszenia wyrażają zgodę na kontakt z prawnikami i osobami trzecimi, w tym z Legal Bridge. Osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do odpowiedzi prawników i / lub przesyłać je pocztą elektroniczną do stron trzecich, w tym prawników i osób niebędących prawnikami. Jednak Legal Bridge zastrzega sobie prawo do nie publikowania, nie wysyłania e-mailem, edytowania lub usuwania jakiejkolwiek Sprawy, a także zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania, nie wysyłania e-mailem, ani do edytowania lub usuwania jakiejkolwiek odpowiedzi na jakąkolwiek Sprawę. W Legal Bridge, użytkownicy pytający mogą być czasami określani jako „Klienci”, a prawnicy - Użytkownicy mogą być czasami określani jako „Prawnik”, „Prawnik” lub „Twój Prawnik” lub „Twój Prawnik”. Jednak to, czy relacja prawnik-klient faktycznie istnieje, może być kwestią faktyczną, która różni się w zależności od jurysdykcji, a użycie tych warunków w Legal Bridge nie powinno być interpretowane jako oświadczenie Legal Bridge, że istnieje relacja prawnik z klientem.

 

Wstępne konsultacje o ograniczonym zakresie. Użytkownicy mogą wziąć udział w konsultacjach wstępnych w ograniczonym zakresie w sprawie Legal Bridge za opłatą. Legal Bridge może służyć do wysyłania korespondencji i płatności w ramach wstępnych konsultacji w ograniczonym zakresie między pytającym Użytkownikiem a prawnikiem-Użytkownikiem. Opłata może zostać wstępnie zatwierdzona, przetworzona, przeniesiona lub zwrócona w sposób uznany za odpowiedni przez Legal Bridge według jej wyłącznego i wyłącznego uznania. Płatność nie daje zapytanym Użytkownikom prawa do wstępnej konsultacji lub innych usług od prawnika-Użytkownika. Użytkownicy pytający przyjmują do wiadomości, że pełnomocnik-Użytkownik ma prawo odwołać ofertę wstępnej konsultacji przed lub po dokonaniu płatności z dowolnego powodu, w tym między innymi: identyfikacja potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów, konflikty planowania, lub jeśli prawnik-Użytkownik uważa, że ​​nie ma odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, aby zapewnić konsultację użytkownikowi pytającemu. Użytkownicy zgadzają się, że zakres wszelkich konsultacji na Legal Bridge jest ograniczony do porad wstępnych w oparciu o informacje zamieszczone przez pytającego Użytkownika na stronie Legal Bridge. Pytający Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie otrzymane porady mają charakter wstępny i nie zastępują osobistej konsultacji i pełnego rozpatrzenia sprawy przez wykwalifikowanego prawnika. Pytający Użytkownik ponadto rozumie i przyjmuje do wiadomości, że w czasie wstępnej konsultacji na Legal Bridge, adwokat-Użytkownik nie ma dostępu do wszystkich informacji niezbędnych do udzielenia pełnej porady prawnej pytającemu Użytkownikowi oraz że wszelkie otrzymane porady przez pytającego Użytkownika ma zatem charakter wstępny. Pełnomocnik-Użytkownik nie ma obowiązku świadczenia usług prawnych poza ograniczonym zakresem konsultacji wstępnych. Jeżeli pytający-Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z dodatkowych usług adwokata-Użytkownika na Legal Bridge, pytający-Użytkownik powinien zażądać podpisania pisemnej umowy o świadczenie usług prawnych, określającej warunki reprezentacji, w tym wszelkie opłaty, wydatki i inne zobowiązania. Wszystkie strony przyjmują do wiadomości, że Legal Bridge nie jest stroną żadnej reprezentacji, która może wystąpić poza ograniczonym zakresem wstępnych konsultacji, i zgadzają się zwolnić Legal Bridge z wszelkich sporów wynikających z takiej reprezentacji.

 

Członkostwo adwokata. Attorney-Users mogą stworzyć profil Legal Bridge i prowadzić konsultacje na Legal Bridge. Wpływy z odpłatnej konsultacji wstępnej mogą zostać przelane na rachunek bankowy wskazany przez Pełnomocnika-Użytkownika. Świadczenia przysługujące każdemu prawnikowi-Użytkownikowi mogą zależeć od planu członkostwa wybranego przez pełnomocnika-Użytkownika. Pełnomocnicy mogą w każdej chwili anulować swoje członkostwo i nie są uprawnieni do zwrotu kosztów na zasadzie proporcjonalności lub na innej podstawie. Pełnomocnicy-użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Legal Bridge ma prawo do zmiany korzyści wynikających z każdego planu członkostwa w dowolnym momencie i że jedynym sposobem na dokonanie takich zmian jest anulowanie członkostwa.

Opłaty za usługi. Legal Bridge i / lub jego podmioty stowarzyszone mogą potrącać Opłaty za usługi z płatności dokonywanych przez użytkowników pytających o konsultacje w oparciu o poziom członkostwa pełnomocników-Użytkowników. Opłaty za usługi mogą wynosić 50% za konsultacje z członkami podstawowymi i 20% w przypadku członków profesjonalnych. Opłaty za usługi są oparte na usługach marketingowych i technologicznych świadczonych przez Legal Bridge. Użytkownicy zgadzają się, że Opłaty za usługi są uczciwe i rozsądne. Legal Bridge może zmienić stawki Opłat za usługi w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, według własnego i wyłącznego uznania.

 

Płatności. Legal Bridge przetwarza płatności za pomocą platformy płatności online Stripe. Wszyscy Użytkownicy dokonujący lub otrzymujący płatności za pośrednictwem Legal Bridge wyrażają zgodę na warunki korzystania z usługi Stripe dostępne na stronie www.stripe.com. Aby zapewnić nieprzerwaną obsługę i umożliwić Użytkownikom wygodny zakup dodatkowych produktów i usług, Legal Bridge i / lub Stripe mogą przechowywać w pliku Twoją metodę płatności. Należy pamiętać, że za przechowywanie aktualnych informacji rozliczeniowych w pliku Legal Bridge odpowiada użytkownik. Usługi przetwarzania płatności dla Użytkowników Legal Bridge są świadczone przez Stripe i podlegają Umowie konta Stripe Connected, która obejmuje Warunki świadczenia usług Stripe (łącznie „Umowa o świadczenie usług Stripe”). Zgadzając się na niniejsze warunki lub kontynuując działanie jako Użytkownik na Legal Bridge, zgadzasz się na związanie Umową o świadczenie usług Stripe, która może być od czasu do czasu modyfikowana przez Stripe. Jako warunek Legal Bridge umożliwiającego usługi przetwarzania płatności za pośrednictwem Stripe, wyrażasz zgodę na dostarczanie Legal Bridge dokładnych i pełnych informacji o Tobie i Twojej firmie oraz upoważniasz Legal Bridge do ich udostępniania oraz informacji o transakcjach związanych z korzystaniem przez Ciebie ze świadczonych usług przetwarzania płatności przez Stripe.

 

Obowiązki prawnika dotyczące konfliktów, kompetencji i licencji. Wszyscy adwokaci-użytkownicy muszą upewnić się, że nie ma konfliktu interesów i że adwokat-Użytkownik jest w stanie kompetentnie zapewnić wymagane wstępne konsultacje. Opłata uiszczona przez pytającego Użytkownika nie jest uiszczana na rzecz pełnomocnika Użytkownika do czasu przeprowadzenia wstępnej konsultacji. W związku z tym, jeżeli jakakolwiek kwestia uniemożliwia pełnomocnikowi udzielenie wstępnej konsultacji, pełnomocnik-Użytkownik ma obowiązek jak najszybciej zakończyć wstępną konsultację i umożliwić pytającemu Użytkownikowi zwrot kosztów i / lub wybrać inną adwokat-użytkownik. Wszyscy adwokaci-Użytkownicy gwarantują, że są upoważnieni do wykonywania zawodu prawnika i mają dobrą opinię w co najmniej jednym stanowym stowarzyszeniu prawników w Stanach Zjednoczonych w momencie tworzenia konta Legal Bridge oraz w czasie oferowania i świadczenia usług konsultacyjnych w zakresie zapytań -Users. Adwokaci-Użytkownicy zgadzają się zaprzestać oferowania i świadczenia usług na platformie Legal Bridge i natychmiast usunąć swoje konto z Legal Bridge, jeśli jego licencja na wykonywanie zawodu zostanie zawieszona lub cofnięta.

Inne obowiązki adwokata. Oprócz powyższych obowiązków dotyczących konfliktów, kompetencji i licencji, pełnomocnicy-Użytkownicy zgadzają się, że jeśli zaoferują wstępną konsultację prawną na Legal Bridge, to szybko i rzetelnie odpowiedzą na zapytania-Użytkowników. Adwokaci-Użytkownicy zgadzają się, że zakończą wstępne konsultacje i przedłożą okres rozliczeniowy w ciągu trzech (3) dni po tym, jak klient wstępnie autoryzuje płatność, wybierając opcję Prześlij czas na stronie Wiadomości, w tym historię czatu z pytającym Użytkownikiem. Pełnomocnicy-Użytkownicy potwierdzają, że tracą prawo do otrzymania płatności, jeśli nie ukończyli wstępnej konsultacji i nie zgłosili czasu w wyznaczonym terminie. Pełnomocnicy-Użytkownicy potwierdzają, że satysfakcja użytkownika pytającego jest gwarantowana, a wszelkie opłaty, które są kwestionowane z jakiegokolwiek powodu, nie zostaną uiszczone.

 

Uwaga dotycząca etyki prawnika. Jeśli jesteś prawnikiem uczestniczącym w jakimkolwiek aspekcie tej strony internetowej, potwierdzasz, że Zasady etyki zawodowej jurysdykcji, w których masz licencję („Zasady”) mają zastosowanie do wszystkich aspektów Twojego uczestnictwa i że będziesz przestrzegać tych Zasad. Zasady te obejmują między innymi zasady dotyczące poufności, reklamy, pozyskiwania klientów, niedozwolonego stosowania prawa i fałszywego przedstawiania faktów. Legal Bridge zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przestrzeganie niniejszych Zasad. Użytkownicy zgadzają się chronić Legal Bridge za wszelkie naruszenia etyczne popełniane przez prawników korzystających z tej witryny. Prawnicy zgadzają się zachować ścisłą poufność wszelkich informacji i komunikatów uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej, w tym między innymi zastrzeżonych informacji dotyczących usług Legal Bridge.

 

Polityka prywatności. Ochrona Twojej prywatności jest bardzo ważna dla Legal Bridge. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób Legal Bridge traktuje Twoje dane osobowe i chroni Twoją prywatność.

 

Ograniczenia użytkowania. Treść tej witryny jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, a nie do wykorzystania komercyjnego. Nie możesz używać tej strony internetowej do określenia uprawnień konsumenta do: (a) kredytu lub ubezpieczenia do celów osobistych, rodzinnych lub domowych; b) zatrudnienie; lub (c) licencja lub korzyść rządowa. Nie możesz dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, wypożyczać, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, sublicencjonować lub tworzyć dzieł pochodnych z tej witryny. Nie możesz również używać żadnego oprogramowania do monitorowania lub wykrywania sieci w celu określenia architektury witryny ani wyodrębnienia informacji o użytkowaniu, tożsamościach indywidualnych lub użytkownikach. Nie możesz używać żadnego robota, pająka, innego automatycznego oprogramowania lub urządzenia ani ręcznego procesu do monitorowania lub kopiowania naszej strony internetowej lub treści bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nie możesz używać tej strony do przesyłania fałszywych, wprowadzających w błąd, oszukańczych lub nielegalnych wiadomości. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, ponownego publikowania, rozpowszechniania, wyświetlania lub przesyłania w celach komercyjnych, niedochodowych lub publicznych całości lub części tej witryny, z wyjątkiem zakresu dozwolonego powyżej. Zabrania się używania, eksportowania lub reeksportowania tej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, lub treści z naruszeniem praw i przepisów dotyczących kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie tej witryny lub jej zawartości jest zabronione.

 

Zakaz bezprawnego lub zabronionego użycia. Warunkiem korzystania z witryny Legal Bridge jest zapewnienie firmie Legal Bridge, że nie będzie korzystać z witryny internetowej Legal Bridge w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze warunki, warunki i zawiadomienia. Nie możesz korzystać z witryny Legal Bridge w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić witrynę Legal Bridge lub przeszkadzać innym stronom w korzystaniu z witryny Legal Bridge. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony lub przewidziany na stronach internetowych Legal Bridge. Legal Bridge może być używane wyłącznie przez pytających Użytkowników i prawników-Użytkowników w celu przeprowadzenia wstępnych konsultacji prawnych online. Jakiekolwiek użycie przez Użytkowników, którzy nie pytają Użytkowników lub prawników-Użytkowników, które nie ogranicza się do przeprowadzania wstępnych konsultacji prawnych online, jest surowo zabronione.

 

Nasze prawa i obowiązki. Legal Bridge nie jest wydawcą ani autorem informacji prawnych ani treści na tej stronie internetowej. Jest miejscem komunikacji pomiędzy Użytkownikami. Legal Bridge nie ma obowiązku przeglądać, edytować ani zatwierdzać komunikacji. Chociaż nie możemy zapewnić absolutnej gwarancji bezpieczeństwa systemu, Legal Bridge podejmuje rozsądne kroki w celu utrzymania bezpieczeństwa. Jeśli masz powody, by sądzić, że nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa systemu, skontaktuj się z nami przez e-mail, aby uzyskać pomoc. Jeśli personel techniczny Legal Bridge stwierdzi, że pliki lub procesy należące do członka stanowią zagrożenie dla prawidłowego działania technicznego systemu lub dla bezpieczeństwa innych członków, Legal Bridge zastrzega sobie prawo do usunięcia tych plików lub zatrzymania tych procesów. Jeśli personel techniczny Legal Bridge podejrzewa, że ​​nazwa użytkownika jest używana przez osobę nieupoważnioną przez właściwego użytkownika, Legal Bridge może zablokować dostęp tego użytkownika w celu zachowania bezpieczeństwa systemu. Legal Bridge ma prawo, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, (i) edytować, redagować lub w inny sposób zmieniać dowolną treść, (ii) zmieniać kategorie treści w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiedniej lokalizacji lub (iii) wstępnie przeskanować lub usuwać wszelkie treści, które zostały określone jako nieodpowiednie lub w inny sposób naruszające niniejsze warunki użytkowania, w tym między innymi treści zawierające obraźliwy język i reklamy. Legal Bridge zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu i anulowania dostępu użytkownika w dowolnym momencie. Zgadzasz się, że Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za utrzymywanie lub wytwarzanie danych, które są publikowane lub przechowywane w Legal Bridge. Zgadzasz się, Legal Bridge nie ma obowiązku tworzenia ani dostarczania informacji lub danych opublikowanych na Legal Bridge Tobie ani stronom trzecim z jakiegokolwiek powodu.

 

Twoje prawa i obowiązki. Jesteś prawnie i etycznie odpowiedzialny za wszelką komunikację, którą publikujesz lub przesyłasz za pośrednictwem tej witryny. Jesteś odpowiedzialny za poszanowanie praw innych osób, w tym praw własności intelektualnej (prawa autorskie, patenty i znaki towarowe), prawa do prywatności i prawa do zniesławienia lub zniesławienia. Udzielasz firmie Legal Bridge zgody na wszelkie prace tworzone w tej witrynie w ramach normalnego procesu tworzenia kopii zapasowych. Masz prawo w każdej chwili usunąć swoje prace ze strony internetowej. Przesyłanie treści w związku z jakąkolwiek nielegalną działalnością stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania. Legal Bridge jest otwarte dla członków na całym świecie, a Legal Bridge nie może zagwarantować, że nie napotkasz problemów prawnych w innych jurysdykcjach w związku z komunikacją. Jeśli masz skargę dotyczącą zachowania lub komunikacji innego Użytkownika, Twoim obowiązkiem jest próba rozwiązania konfliktu, zazwyczaj poprzez bezpośredni kontakt z tą osobą, jeśli to możliwe. Zwykle Legal Bridge nie bierze udziału w pośredniczeniu w konfliktach między Tobą a innymi Użytkownikami. Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Twoje ani innych Użytkowników. Niezależnie od powyższego, jeśli wystąpi taka skarga lub konflikt, Użytkownik lub Użytkownicy mogą zażądać interwencji Legal Bridge i podjąć próbę rozwiązania sporu. Żaden taki wniosek nie gwarantuje, że Legal Bridge (i) interweniuje, (ii) interweniuje w odpowiednim czasie, (iii) rozstrzygnie spór na korzyść jednej lub drugiej strony lub (iv) pomyślnie rozwiąże sytuację. Decyzja o interwencji należy do Legal Bridge, według naszego wyłącznego i całkowitego uznania. Twój dostęp do Legal Bridge jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Jeśli chcesz rozpowszechniać wiadomości, które znajdziesz na tej stronie, Twoim obowiązkiem jest uzyskanie zgody od autora wiadomości (i każdej innej osoby posiadającej prawa). Zgadzasz się chronić swoje konto i bezpieczeństwo innych użytkowników, chroniąc swoje hasło. Jeśli masz powody, by sądzić, że ktoś włamał się do Twojego hasła lub doszło do nieautoryzowanego użycia Twojego konta, zgadzasz się jak najszybciej skontaktować się z Legal Bridge.

 

Niewłaściwa zawartość. Uzyskując dostęp do witryny, zgadzasz się nie przesyłać, nie pobierać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie przesyłać ani w inny sposób nie rozpowszechniać treści, które: (i) są zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe lub zawierające groźby; (b) nawołuje do zachowań, które mogą stanowić przestępstwo, pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszać obowiązujące lokalne, stanowe, krajowe lub zagraniczne przepisy lub regulacje; lub (c) reklamuje lub w inny sposób pozyskuje fundusze lub zachęca do zakupu towarów lub usług. Legal Bridge zastrzega sobie prawo do zakończenia lub usunięcia takich materiałów ze swoich serwerów. Legal Bridge będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub agencjami w dochodzeniach w sprawie jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków użytkowania lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów. Zrzekasz się prawa do żądania lub wezwania do sądu od Legal Bridge, w tym między innymi do wszelkich informacji lub danych, które są publikowane na Legal Bridge z dowolnego powodu.

 

Linki do stron internetowych osób trzecich. Ta strona internetowa może zawierać linki do stron kontrolowanych przez strony inne niż Legal Bridge. Legal Bridge może udostępniać linki do innych cytatów lub zasobów, z którymi nie jest powiązany. Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, zawartość, produkty, usługi lub korzystanie z witryn internetowych osób trzecich, stron internetowych, do których uzyskano z nich dostęp, ani za żadne zmiany lub aktualizacje takich witryn, i nie popiera ani nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności. Legal Bridge nie udziela żadnych gwarancji dotyczących zawartości lub jakości produktów lub usług udostępnianych przez takie witryny. Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za webcasting ani jakąkolwiek inną formę transmisji otrzymaną z jakiejkolwiek strony internetowej osoby trzeciej. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Legal Bridge strony trzeciej, ani nie oznacza, że ​​Legal Bridge jest sponsorem, jest powiązany lub powiązany, gwarantuje lub jest prawnie upoważniony do używania jakiejkolwiek nazwy handlowej, zarejestrowanego znaku towarowego, logo, pieczęć prawna lub urzędowa albo symbol chroniony prawem autorskim, który może znajdować się w linkach. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wszelkie ryzyko związane z dostępem do treści udostępnianych na stronie internetowej osoby trzeciej i korzystaniem z nich oraz zgadzasz się, że Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w kontaktach z osobą trzecią.

 

Własność. Ta strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez Legal Bridge, LLC. Wszelkie prawa, tytuł i zainteresowanie materiałami udostępnianymi w tej witrynie, w tym między innymi informacjami, dokumentami, logo, grafiką, dźwiękami i obrazami, są własnością Legal Bridge lub ich odpowiednich autorów, programistów lub dostawców będących osobami trzecimi. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez Legal Bridge, żadne materiały nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, pobierane, przesyłane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, a żadne na tej stronie internetowej nie może być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji na mocy jakiejkolwiek licencji Legal Bridge. prawa własności intelektualnej, poprzez estoppel, domniemanie lub w inny sposób. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez Legal Bridge.

 

Prawa autorskie. Wszystkie projekty, teksty, grafiki, ich wybór i układ są własnością Legal Bridge, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Znaki towarowe. Legal Bridge, wszystkie obrazy i tekst oraz wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki i ikony przycisków są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub szatą graficzną firmy Legal Bridge, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm lub logo cytowane w tym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

 

Wyłączenie odpowiedzialności. Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi zawarte w witrynie Legal Bridge.com lub dostępne za jej pośrednictwem mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Zmiany są okresowo dodane do informacji w niniejszym dokumencie. Legal Bridge i / lub jego podmioty stowarzyszone mogą wprowadzać ulepszenia i / lub zmiany na stronie Legal Bridge.com w dowolnym momencie. Porady otrzymane za pośrednictwem strony internetowej Legal Bridge nie powinny być podstawą przy podejmowaniu osobistych, medycznych, prawnych lub finansowych decyzji i powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą, aby uzyskać konkretne porady dostosowane do Twojej sytuacji. Legal Bridge i / lub jego podmioty stowarzyszone nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, niezawodności, dostępności, aktualności i dokładności informacji, oprogramowania, produktów, usług i powiązanych grafik zawartych na stronie Legal Bridge.com w jakimkolwiek celu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszystkie takie informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i związane z nimi grafiki są udostępniane „w stanie, w jakim się znajdują”, bez jakichkolwiek gwarancji ani warunków. Firma Legal Bridge i / lub jej podmioty stowarzyszone niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących tych informacji, oprogramowania, produktów, usług i powiązanych elementów graficznych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku firma Legal Bridge i / lub jej podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wynikowe szkody lub jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za utratę możliwości użytkowania , dane lub zyski, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem lub działaniem serwisu Legal Bridge.com, z opóźnieniem lub niemożnością korzystania z serwisu Legal Bridge.com lub powiązanych usług, świadczenia lub braku świadczenia usługi lub wszelkie informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i powiązane grafiki uzyskane za pośrednictwem witryny Legal Bridge.com lub w inny sposób wynikające z korzystania z witryny Legal Bridge.com, niezależnie od tego, czy na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, całkowitej odpowiedzialności lub w inny sposób, nawet jeśli Legal Bridge lub którykolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych został poinformowany o możliwości odszkodowania. Ponieważ w niektórych stanach / jurysdykcjach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe nie jest dozwolone, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Jeśli jesteś niezadowolony z jakiejkolwiek części witryny Legal Bridge.com lub z któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryny Legal Bridge.

Bez gwarancji. Witryna i wszystkie materiały, dokumenty lub formularze udostępnione w ramach korzystania z witryny lub za jej pośrednictwem są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Legal Bridge wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw. Legal Bridge nie gwarantuje, że: (a) witryna lub materiały będą spełniały Twoje wymagania; (b) witryna lub materiały będą dostępne w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów; (c) wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z witryny lub wszelkich materiałów oferowanych za jej pośrednictwem, będą dokładne lub wiarygodne; lub (d) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie za pośrednictwem tej witryny lub w oparciu o materiały spełni Twoje oczekiwania. Pozyskiwanie materiałów poprzez korzystanie ze strony odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko. Legal Bridge nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobierania jakichkolwiek treści, materiałów, informacji lub oprogramowania.

 

Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie. Będziesz zwolnić Legal Bridge i jego funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów z odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie, karne, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od ich powstania (w tym honoraria prawników i wszystkie powiązane koszty i wydatki związane z postępowaniem sądowym i arbitraż lub na rozprawie lub w postępowaniu odwoławczym, jeśli takie istnieją, niezależnie od tego, czy wszczęto postępowanie sądowe lub arbitraż), czy to w wyniku umowy, zaniedbania lub innego działania deliktowego, czy też wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią, w tym bez ograniczeń wszelkie roszczenia z tytułu obrażeń ciała lub szkód majątkowych, wynikające z niniejszej umowy i wszelkich naruszeń federalnych, stanowych lub lokalnych praw, ustaw, zasad lub przepisów, nawet jeśli Legal Bridge został wcześniej poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeśli zostanie stwierdzona odpowiedzialność po stronie Legal Bridge, będzie ona ograniczona do kwoty zapłaconej za produkty i / lub usługi, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na podstawie umowy arbitrażowej niniejszych warunków użytkowania, i pod żadnym pozorem nie będzie to miało konsekwencji lub odszkodowanie karne. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania. W żadnym wypadku Legal Bridge, jej spółki powiązane ani dyrektorzy, urzędnicy, członkowie, pracownicy, akcjonariusze, podmioty stowarzyszone, partnerzy dystrybucyjni lub agenci nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek opłaty prawne lub pośrednie, szczególne, wynikowe, incydentalne, wzorowe lub wszelkiego rodzaju odszkodowania karne (w tym między innymi wszelkie odszkodowania za utratę dochodów, zysków, użytkowania lub danych), jednakże spowodowane naruszeniem umowy, zaniedbaniem lub inną teorią prawną, przewidywalne lub nie, oraz niezależnie od tego, czy Firma Legal Bridge została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, pomimo braku podstawowego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka naprawczego. Użytkownicy zgadzają się, że te ograniczenia odpowiedzialności są uzgodnioną alokacją ryzyka i znajdują odzwierciedlenie w opłatach uzgodnionych przez strony. Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie są podstawowymi elementami podstawy rokowań, a Strony nie zawarłyby żadnej prawnej umowy o świadczenie usługi bez zgody na te ograniczenia. Z WYJĄTKIEM OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ODSZKODOWANIA PRAWNEGO POMOSTU NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC INNYCH NIE PRZEKRACZA CAŁKOWITEJ KWOTY UŻYTKOWNIKA ZA POMOST PRAWNY W POPRZEDNIM TRZECH MIESIĄCU ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ CAŁKOWITEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOLARÓW (1,000.00 USD).

Wybór prawa. Korzystając z tej witryny, wyraźnie zgadzasz się, że Twoje prawa i obowiązki będą podlegać prawu stanu Kalifornia i zgodnie z nim będą interpretowane, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Wszelkie czynności prawne lub postępowania związane z dostępem do witryny lub korzystaniem z niej są regulowane przez Umowę arbitrażową w niniejszych warunkach użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania wyraźnie wykluczają i zrzekają się warunków Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która nie ma zastosowania do żadnych transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem tej witryny lub w inny sposób z nią związanych.

Rozwiązywanie sporów; Arbitraż. Legal Bridge i zgadzasz się podjąć próbę nieformalnego rozwiązania wszystkich sporów przez 30 dni przed złożeniem wniosku o arbitraż. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie rozwiązać sporu i minęło co najmniej 30 dni, odkąd wszystkie strony zostały powiadomione o istnieniu sporu, Legal Bridge i zgadzasz się na arbitraż wszystkich sporów i roszczeń między nami przed jednym arbitrem. Rodzaje sporów i roszczeń, które zgadzamy się rozstrzygać, należy interpretować szeroko. Ma to zastosowanie, bez ograniczeń, do: roszczeń wynikających z lub odnoszących się do jakiegokolwiek aspektu relacji między nami, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, ustawy, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej; roszczenia, które powstały przed niniejszymi lub wcześniejszymi warunkami (w tym między innymi roszczenia dotyczące reklamy); roszczenia, które są obecnie przedmiotem rzekomego sporu zbiorowego, w którym nie jesteś członkiem certyfikowanej grupy; oraz roszczenia, które mogą powstać po wygaśnięciu niniejszych warunków. Dla celów niniejszej Umowy arbitrażowej odniesienia do „Legal Bridge”, „my” i „nas” obejmują nasze odpowiednie spółki zależne, podmioty stowarzyszone, agentów, pracowników, poprzedników w interesie, następców i cesjonariuszy, a także wszystkich upoważnionych lub nieautoryzowanych użytkowników lub beneficjentami usług lub produktów na podstawie niniejszych warunków lub jakichkolwiek wcześniejszych umów między nami. Niezależnie od powyższego każda ze stron może wytoczyć powództwo indywidualne w sądzie ds. Drobnych roszczeń. Zgadzasz się, że zawierając niniejsze warunki, Ty i Legal Bridge zrzekacie się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub udziału w pozwie zbiorowym. Niniejsze warunki stanowią dowód transakcji lub korzystania ze strony internetowej w handlu międzystanowym, a zatem Federalna Ustawa Arbitrażowa reguluje interpretację i egzekwowanie tego postanowienia. Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu pozostanie w mocy po rozwiązaniu niniejszych warunków. Strona, która zamierza wnieść powództwo w sądzie ds. Drobnych roszczeń lub zwrócić się o arbitraż, musi najpierw wysłać przez Stany Zjednoczone list polecony, pisemne zawiadomienie o sporze („Zawiadomienie”) skierowane do drugiej strony, które należy przesłać na adres: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex („Adres do zawiadomienia”) oraz kopię elektroniczną wysłane pocztą elektroniczną na adres support @ Legal Bridge.com. Zawiadomienie musi (a) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz (b) określać konkretne dochodzone zadośćuczynienie („Żądanie”). Jeśli Legal Bridge i nie osiągniesz porozumienia w sprawie rozstrzygnięcia roszczenia w ciągu 30 dni od otrzymania Powiadomienia, Ty lub Legal Bridge możecie wszcząć postępowanie arbitrażowe. W trakcie arbitrażu kwota jakiejkolwiek oferty ugodowej złożonej przez Legal Bridge lub Ciebie nie zostanie ujawniona arbiterowi, dopóki arbiter nie określi ewentualnej kwoty, do której masz prawo Tobie lub Legal Bridge. Arbitraż będzie podlegał procedurom komercyjnego rozstrzygania sporów i dodatkowym procedurom dla sporów konsumenckich (łącznie zwanymi „zasadami AAA”) Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), zmienionymi niniejszymi warunkami, i będzie zarządzany przez AAA. Zasady AAA są dostępne w Internecie pod adresem www.adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbiter jest związany niniejszymi warunkami. Arbiter wydaje uzasadnioną pisemną decyzję, wystarczającą do wyjaśnienia istotnych ustaleń faktycznych i wniosków prawnych, na których opiera się wyrok. Strony zgadzają się, że wszelkie orzeczenia lub ustalenia faktyczne lub wnioski prawne poczynione w trakcie arbitrażu w ich sporze lub roszczeniu są dokonywane wyłącznie na potrzeby tego arbitrażu i nie mogą być wykorzystywane przez żadną inną osobę lub podmiot w jakimkolwiek późniejszym arbitrażu spór lub roszczenie dotyczące Legal Bridge. Strony zgadzają się, że w jakimkolwiek arbitrażu sporu lub roszczenia żadna ze stron nie będzie polegać na prekluzywnym skutku na jakimkolwiek orzeczeniu lub ustaleniu faktycznym lub zawarciu prawa w jakimkolwiek innym arbitrażu jakiegokolwiek sporu lub roszczenia, którego stroną była firma Legal Bridge. Arbiter może przyznać nakaz sądowy tylko na rzecz pojedynczej strony ubiegającej się o zadośćuczynienie i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem tej strony. UŻYTKOWNIK I MOST PRAWNY ZGADZASZ SIĘ, ŻE KAŻDY MOŻE Wnosić ROSZCZENIA WOBEC INNYCH TYLKO W TWOIM LUB JEGO INDYWIDUALNYM MOŻLIWOŚCIACH, A NIE JAKO CZŁONKOWIE LUB CZŁONKOWIE KLASY W JAKIEJKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH POSTĘPACH KLASOWYCH LUB REPREZENTACYJNYCH LUB W POSTĘPOWANIU PRYWATNEGO WŁAŚCICIELA. Arbiter nie jest uprawniony do popełnienia błędów w prawie lub w uzasadnieniu prawnym, a strony zgadzają się, że wszelkie orzeczenia dotyczące nakazu sądowego mogą zostać uchylone lub poprawione w drodze odwołania przez którąkolwiek ze stron do sądu właściwej jurysdykcji w przypadku takiego błędu. Każda ze stron poniesie własne koszty i opłaty związane z takim odwołaniem. Arbiter nie przyzna zadośćuczynienia przekraczającego to, co przewidują niniejsze warunki, ani nie przyzna odszkodowania karnego lub jakiegokolwiek innego odszkodowania, którego nie można zmierzyć na podstawie rzeczywistych szkód. Ponadto, o ile zarówno Ty, jak i Legal Bridge nie uzgodnisz inaczej, arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób kierować żadną formą pełnomocnictwa ani postępowania zbiorowego. Jeśli to konkretne zastrzeżenie zostanie uznane za niewykonalne, całość niniejszego postanowienia arbitrażowego będzie nieważna. Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego oraz wszelkie orzeczenia, decyzje lub orzeczenia arbitra będą ściśle poufne, z wyjątkiem odwołania do sądu właściwej jurysdykcji. Arbiter, a nie jakikolwiek federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji, stosowalności, wykonalności lub sformułowania niniejszej Umowy, w tym między innymi wszelkich roszczeń, które wszystkie lub jakiekolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna lub podlega unieważnieniu.

Zakończenie / Ograniczenie dostępu. Legal Bridge zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia dostępu użytkownika do witryny Legal Bridge.com i powiązanych usług lub jakiejkolwiek ich części w dowolnym czasie, bez powiadomienia.

Modyfikacja. Legal Bridge zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, warunków i powiadomień, na podstawie których oferowana jest witryna Legal Bridge, w tym między innymi opłat związanych z korzystaniem z witryny Legal Bridge. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania pod kątem zmian, które są wprowadzane bez powiadomienia.

Potwierdzenie. Korzystając z usług Legal Bridge lub wchodząc na stronę Legal Bridge, potwierdzasz, że masz osiemnaście (18) lat lub więcej, przeczytałeś i zrozumiałeś niniejsze warunki użytkowania oraz zgadzasz się na ich przestrzeganie.

 

Przewiń do góry